Disclaimer

De website van het Watersportverbond is met grote zorg samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht voor de website van het Watersportverbond,  kan het voorkomen dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Het Watersportverbond sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website van Het Watersportverbond of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website van Het Watersportverbond te kunnen raadplegen.

Het Watersportverbond mag de website naar eigen inzicht en op ieder moment aanpassen. Het Watersportverbond is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze aanpassingen. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen, waarvoor het Watersportverbond geen aansprakelijkheid kan aanvaarden.

Persoonsgegevens

Op de website van het Watersportverbond staan links naar websites van derden. Het Watersportverbond is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Het Watersportverbond heeft kennis genomen van de berichtgeving in de media over de manier waarop collega-bonden omgaan met de gegevens van leden. Wij begrijpen dat dit vragen oproept over de manier waarop het Verbond omgaat met persoonsgegevens. Graag geven wij u hierover meer duidelijkheid.

Het Watersportverbond verkoopt persoonsgegevens van leden niet aan sponsoren of commerciële partijen. Het Watersportverbond gebruikt deze gegevens alleen om het lidmaatschap uit te voeren, om activiteiten te ontplooien die passen bij onze (statutaire) taak om de belangen van de watersport en de watersporters te behartigen en om leden hierover geïnformeerd te houden. Gegevens worden enkel met externe partijen gedeeld voor zover dat in lijn is met onze taken en (wettelijke) verplichtingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het delen van algemene bestanden met NOC*NSF vanwege de financiering o.b.v. aantallen leden.

Het delen van gegevens met andere (soms commerciële) partijen kan voordelen opleveren voor onze leden. Een dergelijk toekomstig besluit zullen we echter alleen nemen naar behoefte van leden, in overleg met leden en na expliciete – en persoonlijke – toestemming van leden.

Het Watersportverbond verwerkt persoonsgegevens conform de geldende wet- en regelgeving. Het Verbond vindt dit een belangrijke maar ook complexe aangelegenheid. Wij zijn hier intensief mee bezig geweest en werken nog altijd langs de lijn van een voortdurend verbeterplan. Meer informatie treft u ook in ons privacy statement op onze website.

Partners van TeamNL Kanosprint